Endret: 10 mar 2020     Opprettet: 2 jul 2015

Grunnet mye uvettig og dårlig arbeid ved oppussing av spesielt bad, wc og kjøkken gjentar vi nå reglementet: Skal du pusse opp? LES DETTE!!!

Det er ikke fritt frem for å ta seg til rette i borettslaget vårt! Alle skal vise hensyn til hverandre når vi bor "oppå" hverandre. Gjengir ordensregler for oppussing. Du tar mye av risikoen, og alt økonomisk ansvar når du ikke følger reglene (loven). Din SØPPEL er DIN og ingen andre sin!!!

ORDENSREGLER VED OPPUSSING AV LEILIGHETER

Vedtatt på styremøte 03.12.2005

Generelt 

15. august 2005 er det innført en ny borettslagslov. Denne loven gir andelseiere

større frihet til å endre leilighetene, men også større ansvar og risiko hvis det gjøres feil. Styret har også et klart inntrykk av at det pusses opp mer enn før.

Derfor er det et behov for egne regler for oppussing. (tatt fra våre husordensregler og vedtekter).

1. Oppussing skal kun skje innenfor de tider som er beskrevet i våre

husordensregler og utføres etter de gjeldene regler i vedtektene.

Har en andelseier ikke disse reglene og vedtektene, er en selv ansvarlig for å

skaffe dette til veie.

2. Den som pusser opp skal respektere naboens fritid og behov for ro .

Svært støyende arbeider som varer over flere timer (eks. gulvsliping) bør

utføres på hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 18.00.

Det skal ikke være støyende oppussing etter kl. 20.00 på hverdager og ikke

etter kl. 18.00 på lørdager. Søndager og andre helligdager skal ikke støyende

arbeid forekomme.

3. Den som pusser opp, er selv ansvarlig for å bli kvitt eget bygningsavfall .

Det er ikke tillatt å kaste rester av bygningsavfallet ned i søplesjaktene,

plassere det utenfor blokkene eller inne i sportsrom eller andre fellesrom i

kjeller

4. Det er ikke lov å lagre bygningssøppel på balkongen slik at denne er

synlig over balkongkanten fra yttersiden, utover den tiden som er rimelig en

trenger for å få dette kjørt bort.

Bygningsavfall skal aldri sperre trapper og rømningsveier i noen blokker .

5. Den som pusser opp må vaske, rydde og feie fellesområdet hvis det ligger

igjen noe der i forbindelse med frakt av materialer inn i leiligheten, og

bygningsavfall ut av leiligheten.

6. Det er ikke anledning for håndverkere eller andre å parkere utenfor blokka

uten tillatelse fra vaktmester eller styret i den tiden det gjøres arbeid i

leiligheten. Det er ellers kun anledning til å plassere biler foran blokka i

forbindelse med av- og pålessing. Med det menes at det skal være

bevegelse/aktivitet rundt bilen i den tiden den står der.

7. For elektriske arbeider skal det gis en samsvarserklæring til borettslaget fra

elektrikeren. Den som pusser opp kan stilles til ansvar hvis en bruker ikkeautorisert elektriker eller slik samsvarserklæring ikke utarbeides.

8. Det skal ikke under noen omstendighet være anledning til å rive eller lage

hull i bærevegger. Brudd på dette kan føre til erstatningsansvar.

9. Det er ikke anledning til å skifte sluk på badet. Kun faglærte kan utføre arbeid. Det skal avklares med vaktmester før arbeidet på badegulv kan påstartes. Dokumentasjon på fagkyndighet skal fremlegges før arbeidet påstartes og i tillegg skal selskapet ha forsikring mot følgeskader. 

10.Ved oppussing av baderommet skal våtromsnormen og borettslagets

husordensregler følges. Etter våtromsnormen skal alle arbeider på et baderom

dokumenteres. Hvis slik dokumentasjon ikke finnes, er normen ikke fulgt.

Dokumentasjonen skal leveres borettslaget eventuelt ny eier.

Vedr våtromsnormen, spør hos din leverandør av fliser etc.

11.Det er ikke lov å ta ut eller ta av ledningene på tv kontakten. Hvis det er

feil etc på denne skal vaktmestersentralen kontaktes

12.Alle leiligheter er tilkoblet blokkas brannsentral. Derfor er det ikke lov å

ta ned den koblingsboksen som står i entreen, eller fjerne vannalarmen i

kjøkkenbenken. Hvis noe må røres, skal dette ikke gjøres før vaktmester er

kontaktet og har koblet om alarmene.

13.Ved omlegging av vannledninger skal det benyttes autoriserte rørlegger

slik at disse kan garantere for jobben og stå som ansvarlige.

Ved bruk av andre til slik jobb og det blir skader i ettertid, vil eier bli belastet

med erstatningsansvar.

14. I mange av våre betongvegger og tak ligger avløpsledningene for kloakk

og rør for elektriske ledninger.

Før du skal bore i disse må du avklare farlige steder med vaktmester.

Skader som oppstår der hvor beboer ikke har avklart rørtraseer, vil bli belastet

beboer.

15. Det er ikke lov å stenge av de ventilasjonsluker som finnes . Disse må

føres frem til åpent rom enten med rister eller annet.

Det skal kun benyttes godkjente luker i ventilasjonsåpningene ellers kan det bli

feil for de øvrige leiligheter.

Det er ikke tillatt å koble ventilator til blokkas ventilasjonsanlegg.

STYRET